PRIVĀTUMA POLITIKA

Šīs Privātuma politikas pārzinis ir sporta arēna OGRE, kas atrodas Gunāra Astras ielā 1, Ogrē, LV-5001, tālrunis: 65035696, e-pasts: arenaogre@ogresnovads.lv un ir Ogres novada pašvaldības Ogres novada Sporta centra (Reģ.nr. 40900021870) struktūrvienība, kas apstrādā Jūsu personas datus.

Iepazīstieties ar šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un, kā tie tiek izmantoti.

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi

Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai sporta arēna OGRE spētu nodrošināt savu darbību, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, nodrošināt Jūsu dalību mūsu pasākumos, nodrošināt Jūsu drošību atrodoties sporta arēnas OGRE telpās, izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Jūsu dati var tikt iegūti pamatojoties uz šādiem tiesiskiem pamatiem – Jūsu piekrišanu, nepieciešamību nodibināt līgumiskās attiecības, normatīvo aktu prasībām vai sporta arēnas OGRE leģitīmajām interesēm šādos nolūkos:
– publisko iepirkumu veikšanai;
– grāmatvedības uzskaitei;
– klientu datu bāzes nodrošināšanai;
– elektronisko pakalpojumu sniegšanai;
– darbinieku atlasei;
– darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai;
– videonovērošanai noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, īpašuma aizsardzībai;
– sacensību organizēšanai;
– sabiedrības informēšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai;
– reklāmas nolūkiem;
– pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanai;
– inventāra nomai;
– sporta diagnostikas nodrošināšanai;
– ārpakalpojumu saņemšanai;
– sarakstei ar fiziskām un juridiskā personām;
– kustamās un nekustamās mantas iznomāšanai vai atsavināšanai;
– veselības pakalpojumu saņemšanai. 

Kāda veida informāciju sporta arēna OGRE iegūst par Jums?

– identifikācijas datus (vārdu, uzvārdu);
– kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi);
– dzimumu un dzimšanas gadu, datumu;
– Jūsu piederību izglītības iestādēm, sporta klubiem;
– attēlus (fotogrāfijas un video) ar Jūsu piedalīšanos sporta arēnas OGRE pasākumos;
– informāciju par atlaidēm, kas Jums pienākas;
– finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos).

Attēli un balss

Jūs apzināties, ka sporta arēnas OGRE pasākumi ir publiski un tie var tikt pārraidīti televīzijā, filmēti, ierakstīti citos veidos un fotografēti. Visas šīs darbības var fiksēt Jūsu dalību jebkurā pasākumā. Piedaloties pasākumā, Jūs piekrītat nodot mums tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un videoierakstus sabiedrības informēšanai par sporta arēnas OGRE darbību un veselīga dzīvesveida popularizēšanai, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos.

Sporta arēnai OGRE ir interese atspoguļot tās telpās notiekošās aktivitātes, pakalpojumus, pasākumus, tādējādi nodrošinot atpazīstamību un sniegto pakalpojumu izmantošanu.

Izvēloties kādu informāciju publicēt, sporta arēna OGRE piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiks aizskartas subjekta tiesības un brīvības. Vienlaicīgi apzināmies, ka sporta arēnai OGRE, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, Jūs variet sazināties ar mums, lai iebilstu pret konkrēto datu apstrādi.

Bērni

Ja jūs esat pieteicis dalībai bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem) jebkurā no sporta arēnas OGRE pasākumiem, mēs apstrādāsim datus par bērnu un viņa vecāku/citu likumisko pārstāvi.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Ņemot vērā Jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot Jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai sporta arēnas OGRE vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram, rezultātu apstrādātājiem) vai, lai atskaitītos par saņemto finansējumu (piemēram, Ogres novada pašvaldībai, kas piešķir finansējumu sacensību norisei vai atbalsta vispārējās izglītības iestāžu audzēkņus).

Sporta arēnai OGRE ir tiesības nodot Jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams pakalpojumu vai pasākuma organizēšanas laikā vai, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:
– apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret sporta arēnu OGRE tiek izvirzīta prasība;
– zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz sporta arēnai OGRE juridisko palīdzību mūsu interešu aizstāvības gadījumos;
– tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Elektroniskajā vidē sporta arēnas OGRE izvēlētie datu apstrādes pārziņi (Google, Facebook, u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas gan Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, kā arī ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc sporta arēna OGRE aicina iepazīties ar šo uzņēmumu Privātuma politikām).

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks slēpti (kriptēti) vai minimizēti. Sporta arēna OGRE nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, sporta arēna OGRE izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības.

Sporta arēna OGRE pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas tās vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sporta arēna OGRE glabās Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai:
– nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un veiksmīgu mūsu organizēto pasākumu norisi;
– aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret sporta arēnu OGRE;
– izpildītu Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Standartā Jūsu dati, pakalpojumu sniegšanas gadījumā, tiks glabāti 1 (vienu) gadu pēc Jūsu pēdējās vizītes sporta arēnā OGRE un sporta pasākumu gadījumā 2 (divus) gadus pēc pasākuma norises (piemēram, sporta sacensību rezultāti, lai Jūs varētu salīdzināt savus līdzšinējos sasniegumus ar iepriekšējiem gadiem).

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, sporta arēna OGRE paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota sporta arēnas OGRE tīmekļa vietnē, sociālos tīklos vai citādā iespējamā veidā, piemēram, izmantojot masu informācijas līdzekļus.

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi un Jūsu personas datu saņēmējiem, kas ir sporta arēnas OGRE rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj mums šādu informāciju sniegt (piemēram, sporta arēna OGRE nevar sniegt Jums informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust).

Tāpat Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu sporta arēnas OGRE rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš Jūs tos nodevāt sporta arēnai OGRE, kā arī Jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas un tos var iesniegt sporta arēnā OGRE Gunāra Astras ielā 1, Ogrē, LV-5001 vai nosūtīt uz e-pastu: arenaogre@ogresnovads.lv

Noteikumu grozīšana

Šī sporta arēnas OGRE Privātuma Politika var tikt grozīta jebkurā laikā, lai atspoguļotu izmaiņas normatīvajos aktos, izmaiņas sporta arēnas OGRE iekšējos noteikumos, izmaiņas sporta arēnas OGRE noslēgtajos līgumos, izmaiņas darba drošības, veselības aizsardzības un citās vispārējās drošības un aizsardzības procedūrās un izmaiņas attiecīgajos normatīvajos aktos.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos izmantojam Jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, pamatojoties uz spporta arēnas OGRE un trešo personu leģitīmajām interesēm.

Jebkādas uzziņas vai jautājumi par Jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e- pastu: arenaogre@ogresnovads.lv

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot Jūsu vajadzības, sporta arēna OGRE pārsūta Jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis citam pārzinim.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par sporta arēnas OGRE rīcību datu apstrādē, Jūs varat kontaktēties ar sporta arēnu OGRE, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Ogres novada Sporta centrā, Skolas ielā 21, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001 vai izmantojot e-pastu: onsc@ogresnovads.lv

Ja Jūs neapmierinās Ogres novada Sporta centra atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka sporta arēna OGRE veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Scroll to Top